Přejít na obsah

Flag-en show English version

technologie (Z)

Rok vydání: 2011
Autor: Campr Pavel ; Campr Michal ; Hanzlíček Zdeněk ; Krňoul Zdeněk ; Grůber Martin ; Zajíc Zbyněk ; Hoidekr Jan ; Matoušek Jindřich

Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené

Technologie integruje různé algoritmy, interní moduly a externí nástroje pro vytváření učebních textů pro nevidomé a zrakově postižené studenty, se speciální podporou pro matematické a fyzikální zápisy. Tyto texty jsou pak dostupné studentům se zrakovým postižením ve speciálních přístupných formátech s podporou automatického čtení s využitím text-to-speech (TTS) technologie. Celý systém je provozován jako webová aplikace na centrálním serveru a je přístupný on-line.

Administrační část, která je využívána autory textů (učiteli), umožňuje editaci učebních textů a vzorců. Texty lze strukturovat do samostatných celků (témat), a ty dále dělit a využívat speciální bloky s různým formátováním. Pro tuto administrační část byly vyvinuté technologie pro editaci a správu textů v databázovém systému a editaci matematických vzorců online.

Ve veřejné části, kterou využívají studenti, jsou texty dostupné v různých formátech zobrazení a kontrastech (pro studenty se zrakovým postižením). Texty jsou zároveň hlasitě předčítány modulem TTS, který automaticky čte nachystané texty i matematické vzorce. Uživatel má možnost si zvolit rychlost hlasu, kterým je text předčítán. Tento výstup využívají i nevidomí studenti. Pro hlasité čtení textů lze využít tento integrovaný TTS modul nebo i běžně dostupné hlasové čtečky. Inovativní řešení poloprovozu umožňuje editaci učebních textů on-line, zpřístupnění textů přes integrovanou hlasovou čtečku a zejména čtení matematických a fyzikálních vzorců.

Výsledek je plánovaným výstupem projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021. Výsledek umožňuje správu učebních textů v databázi a jejich následné zobrazení a hlasité čtení ve veřejné části pro studenty, kde je audio výstup automaticky vygenerován se zadaných textů i vzorců.

Postup tvorby učebních podkladů:

  1. Vytvoření nových učebních textů (témat). Editor v administrační části systému zadává texty a vzorce, které může dělit do menších celků.
  2. Verifikace vytvořených obsahů. Vytvořený obsah je následně kontrolován. Kontroluje se věcná (odborná) správnost vytvořených učebních textů i kvalita ozvučení technologií TTS.
  3. Zpřístupnění žákům. Po kontrole je učební text zpřístupněn žákům na adrese http://ucebnice.zcu.cz.

Postup využití učebních podkladů:

  1. Volba tématu. Žák si po přihlášení zvolí učební text (téma), které mu bude zobrazeno v přednastaveném formátu pro daného studenta podle typu jeho postižení (každý žák si může podle svých potřeb nastavení měnit).
  2. Poslech/učení. Text je automaticky syntetizován s využitím externího TTS nástroje (který je integrován v systému), stejně jako matematické vzorce, které jsou před syntézou automaticky konvertované do textu s využitím specializované aplikace. Součástí vyvinuté technologie je i navigace mezi jednotlivými učebními texty a texty v rámci konkrétního tématu.

Schema systému

Ukázka front-endu pro výběr a ozvučení učebního textu

Ukázka front-endu pro výběr a ozvučení učebního textu

Vyvinutá technologie byla verifikována na pracovišti Katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Výsledky potvrdily možnost nasazení v úloze automatického čtení učebních textů pro zrakově postižené žáky. Validace technologie byla provedena ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25. Technologie se používá aktivně ve výuce zrakově postižených žáků od roku 2009.

Bližší informace o vyvinuté technologii lze získat na riv@control.zcu.cz.



Licenční podmínky

Technologie je výsledkem řešení projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), a podléhá licenčním podmínkám daného typu projektu. Bližší informace lze získat na vyžádání na riv@control.zcu.cz.



Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Technologie je plánovaným výsledkem projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 "Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty". Technologie je umístěna na pracovišti Katedry kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni. V současné době se využívá při výuce matematiky a fyziky na Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Lazaretní 25. Aplikace založená na popisované technologii je dostupná na adrese http://ucebnice.zcu.cz.



text to speech