Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2010
Autor: Janeček, E., Zápotocká, A., Houdová, L.

Metodika stanovení rozsahu regulačních záloh v přenosové soustavě s masivně instalovanými fotovoltaickými zdroji

Metodika se zabývá určením sumárních objemů regulačních záloh PpS potřebných k udržení spolehlivého provozu PS ČR. Použitá metodika vychází ze znalostí statistických parametrů minulého období vývoje bilanční odchylky a přírůstku bilanční odchylky způsobené výrobou nově instalovaných zdrojů FVE (fotovoltaické) i VtE (větrné), ze kterých se po zohlednění aktuálních informací z přípravy provozu určí potřebné objemy PpS pro následující období.


Certifikace

Metodika je zahrnuta v Pravidlech provozování přenosové soustavy, tj. Kodexu PS, část II Podpůrné služby (PpS), Revize 11, konkrétně kapitola 2 Metodika stanovení velikostí sumárních regulačních záloh PpS pro ES ČR. Pravidla provozování přenosové soustavy společností ČEPS, a.s. byla předána ERÚ ke schválení dne 11. 11. 2010, a to na základě §97a energetického zákona 458/2000 Sb. a ve smyslu pozdějších předpisů. Na základě vyhlášky č. 401/2010 Sb. ze dne 20. 12. 2010, která stanovuje obsah Pravidel provozování přenosové soustavy, s důrazem na uvedení způsobu stanovení velikosti jednotlivých regulačních záloh nezbytných pro bezpečné a spolehlivé provozování elektrizační soustavy v souladu s čl. 9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, byla certifikačním orgánem ERÚ schválena Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS, revize 11) s účinností od 1. 1. 2011.

Licenční podmínky

Užití, kopírování, šíření nebo předávání jiným osobám a subjektům bez souhlasu ZČU a ČEPS, a.s. je zakázáno. Metodika obsažená v kodexu je volně dostupná na stránkách Kodex PS firmy ČEPS, a.s.


Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Metodika je užívána u firmy ČEPS, a.s. Bližší informace lze nalézt na stránkách:


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech