Přejít na obsah

Flag-en show English version

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2008
Autor: Janeček, E., Janeček, P., Fialová, A., Houdová, L.

Prediktor systémové odchylky

Software implementuje algoritmus predikce systémové odchylky. Výsledkem je predikce systémové odchylky energie pro následujících 6 hodin.

Formulace problému

Systémová odchylka je definována jako součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny subjektů zúčtování v obchodním intervalu v rámci celé České přenosové soustavy. Tato odchylka je vyrovnávaná společností ČEPS a. s. a znalost budoucího vývoje umožňuje kvalitnější a levnější řízení soustavy.  Systémová odchylka je náhodná veličina. Cílem  je predikovat systémovou odchylku s minimální chybou.

Implementované řešení

Systémová odchylka je počítána jako integrál salda výkonu soustavy za zúčtovací období. Saldo je možné pro modelování rozdělit na periodickou složku a náhodnou složku.

Model periodické složky byl vytvořen pomocí „denních diagramů“, což je průběh očekávané hodnoty během dne. Těchto denních diagramů bylo vytvořeno 24 (pro každý měsíc 2 – pro pracovní dny a dny volna).  Náhodná složka byla modelována pomocí AR procesudd_unor.gif

Obr. 1: Denní diagram odchylky salda výkonu pro pracovní dny v únoru.

Na základě těchto modelů je predikováno saldo výkon, ze které je pak pomocí integrovaní přes obchodní hodiny počítána predikce systémové odchylky.

predikce.gif

Obr. 2: Ukázka predikce salda výkonu. Modře je změřené saldo výkonu. Zelený průběh představuje predikci salda výkonu na následujících 6 hodin.Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Software byl vyvinut pro společnost ČEPS a. s. pro predikci systémové odchylky České přenosové  soustavy na základě hospodářské smlouvy č. 18 0000 1208 z roku 2008 o výzkumu a vývoji.  Předmětem této smlouvy je dle bodu 2.1  vytvoření metodiky a funkčního softwaru predikce systémové odchylky.  Dokladem o předání je „Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy“ ze dne 1. 8. 2008.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech