Přejít na obsah

Flag-en show English version

Identifikace výsledku:
ZCU/KKY/2012/011

autorizovaný software (R)

Rok vydání: 2012
Autor: Nováček Jiří, Janeček Petr, Janeček Eduard

Software robustního odhadu stavu PS

TAČR - logo

V důsledku zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) současné estimační algoritmy stavu v některých situacích selhávají. To je způsobeno numerickou nestabilitou běžně používaných algoritmů. Z tohoto důvodu byl vyvinut algoritmus, který je založen na numerických metodách se zaručenou konvergencí.

Aplikace estimace stavu elektrizační soustavy, zahrnující výše zmíněný algoritmus, je vyvinuta ve vývojovém prostředí MATLAB a využívá objektově orientovanou techniku programování. Funkcionalitu celé aplikace zajišťuje skript CEPS.m. Ten je základním skriptem a odpovídá tak funkci main známou z běžně používaných programovacích jazyků. Základní funkcionalita je tvořena voláním metod instancí objektů.V současné době je program přeložen pro spouštění pod operačním systémem Linux a to jako konzolová aplikace. Spuštění aplikace se tedy provádí z příkazového řádku (konzole) voláním příkazu run_CEPS.sh. Všechny parametry jsou programu předávány rovněž prostřednictvím příkazového řádku.

Je-li při spouštění aplikace použit jiný než předepsaný počet vstupních parametrů (Upozornění: Minimálně první parametr (mcr) uveden být musí!), program skončí následujícím výpisem textu nápovědy:

CEPS 1.1.149 OS Linux pro amd64 zkompilovan 05.12.2012
CEPS - na zaklade vstupnich souboru *.ved a *.in vypocte zvolenou metodou
odhad stavu soustavy a vysledky ulozi do souboru est_*.ved a est_*.in
budto do tehoz adresare, kde se nachazi vstupni data, nebo do adresare
specifikovaneho parametrem outPath.
Pouziti:
run_CEPS.sh [mcr] [*.ved] [*.in] [metoda] [OPTION]
mcr - cesta k MATLAB Compiler Runtime
(obvykle:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80)
*.ved - vstupni soubor .ved
*.in - vstupni soubor .in
metoda - metoda vypoctu odhadu
1 - Vypocet Jacobiho matice pouze v prvnim kroku
2 - Vypocet Jacobiho matice v kazdem kroku
3 - Levenberg-Marquardt
4 - Backtracking Line Search
Options:
outPath - cesta pro ulozeni vystupnich souboru

Je-li aplikace spuštěna se všemi nezbytnými a správně zadanými parametry - například takto:

./run_CEPS.sh /usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80/ parametry.ved mereni.in 4

může výpis na obrazovce vypadat následovně:

------------------------------------------
Setting up environment variables
---
LD_LIBRARY_PATH is .:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80//runtime
/glnxa64:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80//bin/glnxa64:/usr/lo
cal/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80//sys/os/glnxa64:/usr/local/MATLAB/MA
TLAB_Compiler_Runtime/v80//sys/java/jre/glnxa64/jre/lib/amd64/native_thread
s:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80//sys/java/jre/glnxa64/jre/l
ib/amd64/server:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80//sys/java/jre
/glnxa64/jre/lib/amd64/client:/usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/v80
//sys/java/jre/glnxa64/jre/lib/amd64
Estimace zahajena 12.12.2012 12:12:12
Nacitani site
Soubor parametru: parametry.ved
Soubor mereni: mereni.in
Overeni a korekce dat
Estimace stavu pomoci metody c.4
Ukladani vysledku
Estimace probehla uspesne a trvala 12.12s

Pro účely testování byla společností ȃEPS, a.s. poskytnuta data z reálného provozu přenosové a části distribuční elektrizační soustavy.

SW je výstupem projektu TA01020865, jehož ekonomický přínos je definován jako relevantní podíl přínosů projektu. Výsledek umožní zvýšení objemu a zisku v aplikovaném výzkumu a odstranění rizik neznalosti stavu sítě.
Licenční podmínky

Pro informace se obracejte na:


Eduard Janeček

Univerzitní 8
301 00 Plzeň 
Email: janecek(at)kky.zcu.cz
Tel: +420 377 632 506Lokalizace výsledku / potvrzení o užívání

Tento software byl implementován ve vývojovém prostředí MATLAB a jeho vlastnosti byly testovány na offline datech poskytnutých společností ČEPS, a. s.


Kontaktní formulář

Tento software je chráněn licencí, pro jeho stažení, kontrolu RIV, či získání informací o něm, prosím, vyplňte tento formulář:


text to speech